^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

   นายการันต์  วาแมยีซา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

Web Links

ประชาสัมพันธ์

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. ฝ่ายวิชาการ
  3. ฝ่ายบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณ
  5. ฝ่ายบริหารทั่วไป
next
prev

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 

นายริฏวน  เเวมะ หัวหน้ากลุ่มสาระ

                      ครู คศ.1

 

 นายมุกตา  เจะลอ 

        ครู คศ.2

                นางนิซง สาเร็ง

                       ครู คศ.3 

 

นางสาวตูเเวดะ  กูจิ

    ครูคณิตศาสตร์ 

 

     
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.