โรงเรียนบาเจาะ ถนนพิพืธปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 

 

      

 

 

 

 

      ดัชนี       
รายละเอียด    ไฟล์ Word  ไฟล์PDF        หมายเหตุ
 
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการไปปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการจัดทำและแบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (หน้าปก/แผนการจัดการเรียนรู้ (รายชั่วโมง)/ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (รายแผน)/ แบบทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ใช้ได้รายแผน/ รายวิชา) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บัญชีสรุปรายการแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) *กลุ่มสาระฯ/งาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตเลื่อนวันสอบ/ สอบภายหลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบรายงานอัตรากำลังครูและคาบการสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด * กำลังดำเนินการ *
 
แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งฯ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
โครงการสอน (รายบุคคล) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชาที่เปิดสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บัญชีสรุปประมวลรายวิชา (Course Syllabus) รายวิชาที่เปิดสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบขออนุญาตให้นักเรียนมีผลการเรียน “ร” หรือ “มส” ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด * กำลังดำเนินการ *
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตแลกคุมสอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบบันทึกการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกขออนุญาตลาเรียนแบบ On-site เป็นกรณีพิเศษ (Covid-19) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบคำขอหนังสือรับรองเข้าฝึกปฏิบัติการ/ ฝึกงาน/ ศึกษาแหล่งเรียนรู้หน่วยงานภายนอก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
คู่มือการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการ PLC ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับปรับปรุง2565) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน เต็มรูปแบบ 5 บท (ฉบับปรับปรุง2565) พร้อมบันทึกข้อความ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับปรับปรุง2565) พร้อมบันทึกข้อความ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบประเมินรายงานวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด  
 
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด * กำลังดำเนินการ *
 
แบบติดตามผลงานทะเบียนวัดผล .......................................................